Säännöt

1.     Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kuopion Pursiseura ry ja sen kotipaikka on Kuopio.

2.     Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vesillä liikkumisen ja siihen liittyvien urheilumuotojen edistäminen sekä veneilijöiden yhteisöllisyyden lisääminen. Toiminnassa otetaan huomioon vesillä liikkumisen vastuullisuus ja turvallisuus sekä luonto- ja ympäristöarvot. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, valmennus- ja harjoitustilaisuuksia, toimeenpanee kilpailuja, näyttelyitä ja muita tilaisuuksia sekä järjestää jäsenilleen vesillä liikkumista edistäviä palveluksia.

Yhdistys voi tarkoitusperiensä edistämiseksi harjoittaa näyttely-, ravintola-, kahvila- ja julkaisutoimintaa, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, vuokrata omistamiaan toimitiloja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3.     Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 25 vuotta täyttänyt henkilö.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä 18-24-vuotias henkilö. Nuorisojäsen muuttuu suostumuksellaan varsinaiseksi jäseneksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana hän täyttää 25 vuotta.

Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Juniorijäsen muuttuu suostumuksellaan nuorisojäseneksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana hän täyttää 18 vuotta.

Miehistöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on osaomistajana jossakin yhdistyksen venerekisteriin merkityssä veneessä tai joka muutoin pääsääntöisesti veneilee toisen omistuksessa olevalla veneellä. Miehistöjäsenellä ei ole oikeutta henkilökohtaiseen venepaikkaan yhdistyksen kotisatamassa.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen jäsenen aviopuoliso tai jäsenen ilmoituksesta tämän kanssa yhteistaloudessa asuva henkilö. Perhejäsenellä ei ole oikeutta henkilökohtaiseen venepaikkaan yhdistyksen kotisatamassa.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet, juniorijäsenet, miehistöjäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. Tietoja käsitellään ja tallennetaan voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

4.     Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai niiden nojalla annettuja ohjeita tai määräyksiä, väärinkäyttää yhdistyksen lippua, vahingoittaa yhdistyksen mainetta tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottaminen tapahtuu yhdistyksen kokouksessa ja erottamispäätökseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä. Hallitus katsoo päätöksellään jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa yli kuuden kuukauden ajan maksun eräpäivästä.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Selitys on annettava yhdistyksen hallitukselle kahden viikon kuluessa siitä, kun asianomainen jäsen on todistettavasti saanut tiedon erottamisasian käsittelystä.

5.     Maksut

Jäseniltä perittävistä liittymis-, jäsen- ja venepaikkamaksuista ja niiden suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous talousarviosta päättäessään.

Liittymismaksua ei peritä jäseneksi liittyvältä henkilöltä, joka on ollut yhdistyksen jäsen liittymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana ja on maksanut kyseisen jäsenryhmän liittymismaksun aiemmin. Miehistöjäsenen siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi peritään liittymismaksujen erotus. Liittymismaksujen erotusta ei peritä henkilöltä, joka muuttuu 3. pykälän mukaisesti juniorijäsenestä nuorisojäseneksi tai nuorisojäsenestä varsinaiseksi jäseneksi. Perhejäsen voi siirtyä varsinaiseksi jäseneksi ilman liittymismaksua hallituksen niin päättäessä. Syyskuun 30. päivän jälkeen uudeksi jäseneksi liittyvältä ei peritä jäsenmaksua loppuvuoden osalta.

Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet sekä heidän kanssa samassa taloudessa asuvat perhejäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Yhdistyksen hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta vapauttaa jäsenen määräaikaisesti jäsen- tai venepaikkamaksun maksamisesta terveydellisen, taloudellisen tai muun vastaavan merkittävän syyn perusteella.

6.     Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori), kaksi varapuheenjohtajaa (varakommodori) ja 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenet toimivat myös 7. pykälän mukaan perustettujen varsinaisten toimikuntien puheenjohtajina.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi. Varapuheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että toinen varapuheenjohtaja ja puolet muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroisuus arvalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun joku puheenjohtajista ja vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja(t) mukaanluettuna on läsnä.  Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Näiden lisäksi hallitus voi perustaa epäitsenäisiä toimikuntia herättämään ja ylläpitämään toimintaa yhdistyksen asettamien päämäärien toteuttamiseksi.

7.     Toimikunnat

Yhdistyksen hallitus voi perustaa varsinaisia toimikuntia enintään kuusi ja muita toimikuntia tarpeelliseksi katsomansa määrän. Hallitus määrää toimikunnan toiminnan alueen ja mahdollisesti tarvittavat alajaostot.

Varsinaisten toimikuntien puheenjohtajat valitaan yhdistyksen syyskokouksessa hallitusten jäsenten valinnan yhteydessä. Muiden toimikuntien puheenjohtajat valitsee yhdistyksen hallitus korkeintaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Toimikunnan puheenjohtaja nimittää oman toimikautensa pituiseksi toimikaudeksi tarpeellisen määrän yhdistyksen jäseniä hoitamaan toimikunnan tehtäviä. Puheenjohtaja voi erottaa toimikunnan jäsenen kesken toimikauden perustellusta syystä. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Toimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle toimikunnan kokoukset. Kutsu on lähetettävä kutsuttaville hyvissä ajoin ennen kokousta. Toimikunnan kokouksesta pitää puheenjohtaja pöytäkirjaa, joka on saatettava yhdistyksen puheenjohtajiston tai asiasta vastaavan hallituksen jäsenen tiedoksi mahdollisimman pian.

Toimikunnan varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan estyneenä ollessa puheenjohtajana.

8.     Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai hallituksen siihen määräämä henkilö.

9.     Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus laatii toimintavuodelta vuosikertomuksen. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on annettava kirjalliset lausunnot viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10.     Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Juniorijäsenellä, miehistöjäsenellä, perhejäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Henkilövaalit toimitetaan suljetuin lipuin.

11.     Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi yhdistyksen sääntöjen muuttamista, kiinteistöjen luovuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamista, äänestys- tai vaalijärjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tai yhdistyksen purkamista koskeva asia, on tästä kokouskutsussa mainittava.

12.     Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja venepaikkamaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13.     Hallituksen antamat ohjeet ja määräykset

Hallituksella on oikeus antaa näiden sääntöjen täydennykseksi ohjeita ja määräyksiä kunnia- ja ansiomerkkien käytöstä, lippu- ja venemerkkien käyttämisestä, veneiden tarkastuksesta, veneluettelon pitämisestä, yhdistyksen tukikohtien ja satamien käytöstä ym. asioista, joiden ohjaamista hallitus pitää tarpeellisena.

14.     Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokousten väli tulee olla vähintään kolmekymmentä vuorokautta ja toisen tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat jonkun sellaisen silloin toimivan suomalaisen yhdistyksen hyväksi, jonka toiminta vastaa näiden sääntöjen 2. pykälässä mainittuja tarkoitusperiä. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.