Venepaikkasäännöt

Venepaikan hakeminen

 • Pirttiniemen tukikohdassa on laituri- ja talvisäilytyspaikkoja seuran jäsenten veneille.
 • Venepaikkaa voi hakea seuran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella tai seuran toimistolta.
 • Venepaikka nimetään jäsenelle henkilökohtaisesti yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Venepaikan sijainti määräytyy venetyypin mittojen mukaan.
 • Venepaikkaa ei saa luovuttaa tai edelleen vuokrata toiselle.
 • Venepaikkoja ei saa käyttää liiketoimintaan.
 • Seuralla on oikeus ottaa venepaikka tilapäiseen käyttöön Pirttiniemessä järjestettävien tapahtumien ajaksi.

Venepaikasta luopuminen

 • Venepaikasta luopumisesta tulee tehdä ilmoitus seuran toimistolle. Maksettuja paikkamaksuja ei palauteta.
 • Venepaikan haltija on velvollinen siirtämään vene ja sen säilytykseen liittyvät tarvikkeet viipymättä venepaikasta luopumisen jälkeen.

Maksut

 • Venepaikkamaksut peritään voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Venepaikan perustamismaksu on venekuntakohtainen.
 • Venepaikkalasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksen lähettämisestä peritään hinnaston mukainen maksumuistutusmaksu.
 • Maksamaton venepaikkamaksu on peruste paikan irtisanomiselle. Venepaikan haltijan on siirrettävä vene ja sen säilytykseen liittyvät tarvikkeet kahden viikon kuluessa irtisanomisilmoituksesta.
 • Venepaikan haltijan vaihtuessa kesken kauden, ei maksettua paikkamaksua peritä enää uudestaan.

Vakuutukset ja vastuu

 • Venepaikan haltija vastaa itse veneen säilytyksessä sekä nostoissa ja laskuissa mahdollisesti tapahtuvista vahingoista.
 • Veneissä tulee olla jatkuvasti voimassa oleva vakuutus, joka kattaa myös toiselle veneelle aiheutuvat vahingot.

Katsastus

 • Pirttiniemessä säilytettävät veneet tulee katsastaa vuosittain seuran katsastusohjeiden mukaisesti. Katsastuksen laiminlyönti on peruste venepaikan irtisanomiselle.

Veneiden nostot ja laskut

 • Veneet tulee laskea veteen 15.6. mennessä. Mikäli huollon tai muun perustellun syyn takia venettä ei voida laskea tähän mennessä, on venepaikan haltija velvollinen ilmoittamaan asiasta seuran toimistolle hyvissä ajoin etukäteen.
 • Jos venettä säilytetään kentällä yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta, peritään säilytyksestä hinnaston mukainen korotettu maksu.
 • Seura organisoi keväisin ja syksyisin yhteisnostopäiviä nosturilla nostettavien veneiden osalta. Yhteisnostoihin osallistuvien tulee noudattaa yhteisnostoon osallistuville laadittuja ohjeita. Seura ei osallistu muina aikoina tapahtuvien nostojen järjestelyihin.
 • Seura ei vastaa veneen omistajille aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista, jotka johtuvat yhteisnoston viivästymisestä tai peruuntumisesta.

Veneiden kiinnitys laiturissa

 • Laituripaikat julkaistaan Pirttiniemen ilmoitustaululla huhtikuun aikana. Venepaikan haltija vastaa veneen kiinnittämisestä osoitetulle paikalle.
 • Kiinnittämisessä käytettävien köysien tulee olla käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja riittävän vahvoja veneen kokoon ja painoon nähden. Köysissä tulee käyttää joustimia.
 • Välimatka laituriin tulee olla riittävä, jotta veneen keula tai perä ei pääse hakkaamaan laituria vasten, myös lepuuttajia tulee olla riittävästi.
 • H-laiturissa veneet tulee kiinnittää kahteen poijuun.

Veneiden talvisäilytys

 • Talvisäilytyspaikat julkaistaan Pirttiniemen ilmoitustaululla elokuun aikana. Venepaikan haltija vastaa veneen telakoimisesta osoitetulle paikalle.
 • Talvisäilytyspukin tulee olla riittävän tukeva veneen kokoon ja painoon nähden. Kölin paikka sekä keulan ja perän ylitykset tulee olla merkittynä pukkiin.
 • Vene tai mikään sen osa ei saa ylittää sille varattua tilaa. Kulkuväylät tulee pitää esteettöminä talvikunnossapitoa ja muuta huoltoliikennettä varten.
 • Purjeveneet telakoidaan pääsääntöisesti mastot kaadettuina. Masto tulee säilyttää omalla venepaikalla (masto ei saa ylittää veneelle varattua tilaa) tai mastoille osoitetuissa säilytyspaikoissa. Veneen omistaja vastaa itse tarvittavien mastotelineiden hankinnasta. Maston siirrossa voi käyttää apuna seuran mastokärryä.
 • Purjeveneen telakointi masto pystyssä on sallittu vain venepaikkatoimikunnan luvalla. Lupa-anomus on toimitettava seuran toimistolle 15.8. mennessä. Masto pystyssä telakointi on mahdollista vain rajatuilla alueilla.
 • Veneen talvisäilytys laiturissa on sallittu vain venepaikkatoimikunnan luvalla. Vedessä talvehtivat veneet tulee kiinnittää kiinteään laituriin venepaikkatoimikunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

Veneen säilytys, pesu, huolto ja jätteiden käsittely

 • Veneiden säilytyksessä, pesussa, huollossa ja jätteiden käsittelyssä on ehdottomasti noudatettava seuran ympäristöohjeessa mainittuja ohjeita, määräyksiä ja suosituksia.
 • Veneen kunnostustöiden edellyttäessä suurempia valmisteluita (esim. pohjan puhdistus- ja maalaustyöt), tulee töiden tekemiseen hakea lupa venepaikkatoimikunnalta. Lupa-anomus on toimitettava seuran toimistolle hyvissä ajoin ennen töiden suunniteltua aloittamista.
 • Kunnostustöihin soveltuva paikka katsotaan tapauskohtaisesti yhdessä satamamestarin tai kiinteistökommodorin kanssa.

Venepaikkojen siisteys ja kunnossapito

 • Jokainen venepaikan haltija vastaa itse oman venepaikkansa siisteydestä (roskien keruu, risukkojen raivaus ym.).
 • Talvisäilytyspaikat tulee siivota 15.6. mennessä ja pukkien / trailereiden kesäsäilytysalue 31.10. mennessä.
 • Etelärannan asfaltoiduilla alueilla ja C-, D- ja E-laiturien edustalla olevilla sora-alueilla sekä Luotsi-toimintakeskuksen ja pohjoisrannan huoltolaiturin edustalla olevat pukit ja trailerit tulee siirtää kesäsäilytysalueelle 15.6. mennessä. Siirto takaisin 1.9. alkaen.
 • Alueen kunnostustöiden vaatiessa, tulee pukit ja trailerit siirtää kunnostustöiden ajaksi myös muilta alueilta.
 • Pukkien siirrossa voi käyttää apuna seuran pukkikärryä.
 • Ylimääräisten laiturirakennelmien rakentamiseen ja säilyttämiseen on haettava venepaikkatoimikunnan lupa. Venepaikan haltija vastaa laiturin kannen kunnosta oman venepaikkansa kohdalla.

Sähkönkäyttö

 • Laitureilla ja talvisäilytyspaikoilla olevat sähkötolpat on tarkoitettu akkujen lataukseen ym. lyhytaikaiseen ja valvottuun käyttöön. Jatkuva käyttö (esim. lämmitys) on kielletty.
 • Sähköjohdot tulee irrottaa sähkötolpista välittömästi käytön jälkeen.
 • Sähkötolpan avaimen voi noutaa seuran toimistolta.
 • Veneen kunnostustöiden edellyttäessä suurempaa sähkön tarvetta, peritään sähköstä kulutuksen mukainen korvaus. Veneen omistaja vastaa kulutusmittarin hankinnasta ja kulutuksen ilmoittamisesta seuran toimistolle.
 • Seura ei vastaa mahdollisista sähköverkon häiriöistä ja katkoista.
 • Sähköautojen latauksesta tulee sopia etukäteen seuran pääsihteerin kanssa.

Nostureiden käyttö

 • Maston nostamiseen ja kaatamiseen suositellaan käytettäväksi etelärannan huoltolaiturilta löytyvää mastonosturia. Mastonosturi toimii seura-avaimella. Satamamestari opastaa tarvittaessa nosturin käyttöön liittyvissä asioissa.
 • Hiab-nosturin käyttö vaatii erillisen luvan ja käyttökoulutuksen venepaikkatoimikunnalta.
 • Nostureiden käytöstä peritään hinnaston mukainen maksu.

Yhteystietomerkinnät

 • Pirttiniemen alueella säilytettävissä pukeissa ja trailereissa sekä muissa erikseen säilytettävissä varusteissa tulee olla veneen nimi ja rekisterinumero selkeästi nähtävillä.

Vartiointi

 • Vartiointivelvollisuus koskee sekä kausi- että vuosipaikkojen haltijoita. Alle 18-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat venepaikan haltijat on vapautettu vartiointivelvollisuudesta.
 • Seuran hallitukselta voi anoa vapautusta vartiointivelvollisuudesta terveydellisistä tai muista painavista syistä.
 • Vartiovuorolista laaditaan toukokuun aikana ja se toimitetaan venepaikan haltijoille sähköpostitse. Venepaikan haltijalle tulee korkeintaan yksi vartiovuoro vuodessa.
 • Työn tai muun vastaavan merkittävän seikan takia vartiovuoron ajankohdasta voi esittää toivomuksen seuran toimistolle. Toivomus tulee esittää perustelujen kera 30.4. mennessä.
 • Vartiovuoron voi vaihtaa toisen vartiointivelvollisen kanssa. Seuran jäsen voi myös hoitaa vartiovuoron toisen puolesta. Vaihto on merkittävä vartiopäiväkirjaan. 
 • Vartiovuoron laiminlyönti on peruste venepaikan irtisanomiselle.

Kun seuran jäsen hakee ja vastaanottaa venepaikan Pirttiniemessä, sitoutuu hän samalla noudattamaan näitä sääntöjä.